Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowe www.przedszkolesulmierzyce.przedszkolowo.pl

Status pod względem zgodności:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono 22.09.2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020.

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Katarzyna Płonka: przedszkole.sulmierzyce@o2.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62/7223254. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów z dn 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach
Adres: Al. Klonowicza 17
Miejscowość: Sulmierzyce
Kod pocztowy:63-750
Kontakt: 62 7223254
www.przedszkolesulmierzyce.przedszkolowo.pl

Skróty klawiszowe:
Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:
• TAB - przejście do kolejnego elementu
• SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
• Ctrl + F – przejście do wyszukiwarki
• ESC - anulowanie operacji
• Powiększenie czcionki dokonuje się za pomocą Ctrl +, a pomniejszenie Ctrl –

Aspekty informacyjne:
• Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia.
• Teksty zamieszczone w serwisie są napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób
• Redaktorzy formatują teksty, stosując wypunktowania, wyróżnienia itp.
• Pliki DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.

Dostępność architektoniczna:
1. Wejście do przedszkola niedostosowane do osób niepełnosprawnych.
2. Budynek przedszkola jest dwupoziomowy, korytarze nie spełniają wymagania dla poruszania się osób niepełnosprawnych.
3. Przed wejściem parking ogólnodostępny bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
4. Brak ograniczeń wstępu do placówki psów asystujących
5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne:
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
Przedszkolowo.pl logo