Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Organizacja opieki dla dziecka w przedszkolu

Organizacja opieki dla dziecka w przedszkolu - rozszerzony katalog uprawnionych osób
W związku z publikacją nowego rozporządzenia (poprzednie zostało uchylone - link do nowego to: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf) informujemy, że rozszerzono katalog osób, które mogą skorzystać z opieki w przedszkolu dla dzieci.
Z opieki mogą skorzystać dzieci:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
Wniosek możecie Państwo złożyć w każdej chwili, prosimy jednak, aby było to do godziny 13.00 dnia poprzedzającego chęć przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
Zaktualizowany nowy wniosek o zorganizowanie opieki w przedszkolu zamieszczamy w załączniku.
Komunikat 2021-03-30, 10:39 | autor: Katarzyna Płonka
Przedszkolowo.pl logo