Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Komunikat w sprawie wznowienia zajęć opiekuńczych w przedszkolu


Szanowni Rodzice,
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęliśmy decyzję o ponownym uruchomieniu przedszkola od dnia 15.06.2020
Przedszkole będzie czynne w godz. od 7.00 do 15.00 ( w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą)

W związku z powyższym należy do dnia 10.06.2020r.– do godz. 12.00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych. - DRUK DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej naszego przedszkola pod treścią komunikatu
Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy przedszkole.sulmierzyce@o2.pl

Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i opiekuna. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci oraz możliwości kadrowych przedszkola. Grupy będą utworzone biorąc pod uwagę podane przez Państwa godziny w jakich dziecko będzie przebywało w przedszkolu.
O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 10.06.2020r. drogą mailową na podany adres mailowy w deklaracji lub telefonicznie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.
Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących procedur.
Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.
Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.
Dla rodziców, którzy nie zdecydują się na przyprowadzenie dziecka do placówki utrzymany zostaje zasiłek opiekuńczy do dnia 14 czerwca.
Dyrektor
Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
Justyna Maciejewska

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach
…………………………………………………………………… / ………………………………
Imię i nazwisko dziecka Grupa
Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 TAK / NIE ( odpowiednie zakreślić) od dnia ………………………………………………….(proszę wpisać datę)
w godzinach od............……… do................……...(dziecko nie może być przyprowadzone przed i odebrane po zdeklarowanej godzinie)
adres e-mail ......................………………………………………………………………

tel do natychmiastowego kontaktu ……………………………………………………..

……………………………………………………........................................................
data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekunaOŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury mojego dziecka w momencie wejścia do przedszkola oraz w każdej sytuacji, która budziłaby podejrzenie o pogorszeniu stanu zdrowia.

.......................................................
data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
Podstawa prawna:
Administratorem zebranych danych jest (Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach ) Kontakt do inspektora ochrony danych iod.przedszkole@onet.pl. Podstawą są wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59,oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) w związku z realizacją zadań w interesie publicznym. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola.

OŚWIADCZENIE

Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Przedszkola pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID-19 a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny.

.......................................................
data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z wytycznymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego zamieszczonych na stronach Ministerstwa Oświaty, Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zobowiązuję się do przestrzegania zadeklarowanych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Oświadczam, że podane przeze mnie w deklaracji informacje są zgodne z prawdą.

.......................................................
data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
Ponadto proszę złożyć poniższe oświadczenia (zgodnie ze stanem faktycznym) jeżeli chcą Państwo skorzystać z pierwszeństwa przyjęcia do placówki:
Oświadczamy, iż Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko)

.......................................................
data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna


Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

.......................................................
data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekunaKomunikat 2020-06-08, 13:25 | autor: Katarzyna Płonka
Przedszkolowo.pl logo