Motylki gr IV

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ
DLA GRUPY MOTYLKI – DZIECI 4 I 5- LETNIE


Wychowawca: p.Katarzyna Pasznicka

TEMATYKA TYGODNIA:
Tydzień I
Temat: Wiosna na wsi
Tydzień II
Temat: W świecie teatru
Tydzień III
Temat: Dbamy o Ziemię
Tydzień IV
Temat: W świecie muzyki

- poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi;
- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania;
- wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi;
– poznawanie teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor,
reżyser, scenograf);
– przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w teatrze;
– oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci;
– poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej
działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, wycinanie lasów, wyrzucanie
odpadów w niedozwolonych miejscach;
– sprzątanie placu zabaw;
– sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie;
– szanowanie wody, niemarnowanie jej;
– wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione;
– porównywanie objętości cieczy;
– zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania lub odlewania cieczy;
– zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek;
– zachęcanie do wykonywania instrumentów;
– uczestniczenie w aktywnym słuchaniu muzyki poważnej;
– czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
– porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby;
- rozwijanie sprawności manualnych;
- zapoznanie z literami - f, F; ż, Ż; h, H.
Przedszkolowo.pl logo