Grupa III - Misie

Wychowawca: p. Hanna Gibasiewicz
ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA KWIECIEŃ 2021r. DLA GRUPY „MISIE”.


TEMATYKA KOMLEKSOWA:

1. ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY
2. MALI ODKRYWCY
3. TAJEMNICE ŚWIATA
4. Z KULTURĄ ZA PAN BRAT
5. JESTEM KULTURALNY


Cele ogólne:
– rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek, dociekliwość, szacunek oraz pojęcia Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, wynalazca, pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki, miejscami użyteczności publicznej: kino, teatr, muzeum, kukiełka, marionetka, a także zawodami: scenarzysta, aktor, kostiumograf, etnograf;
– rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i mowy opowieściowej, w trakcie tworzenia fabuły opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci;
– doskonalenie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
– stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter p, P, w, W, f, F;
– doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 9 i owalu jako figury geometrycznej; stwarzanie możliwości do manipulowania figurami i przedmiotami i obserwacji odbicia lustrzanego; tworzenie osi symetrii przez składanie papieru i obserwowaniu efektów pracy;
– kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, ich pracy, zwierząt, przyrody i przedmiotów czy tradycji przez uświadomienie konieczności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, stosowania się do ogólnie obowiązujących norm;
– kształtowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej – zwyczaje związane ze świętami, regionem (potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe);
– rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek i tańców;
– rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci, stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
– rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci podczas przeprowadzania prostych doświadczeń, obserwowania ich wyników i wyciągania wniosków na tej podstawie;
– rozwijanie doznań sensorycznych i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;
– rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS; stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce.
Przedszkolowo.pl logo