Grupa II - Tygryski

Wychowawca: p.Katarzyna Płonka

Zadania wychowawczo – dydaktyczne
dla grupy TYGRYSKI
w miesiącu WRZEŚNIU

Cele ogólne:
– wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
– poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
– ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
– nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
– nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
– poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
– uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
– poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);
– poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
– rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
– kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
– posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
– kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
– rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
– rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
– rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
– zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
– rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
– rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu;
– rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez wprowadzenie kroku podstawowego i układu tanecznego do polki na podstawie tańca Doudlebska polka;
– różnicowanie metrum 2/4;
– wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
– kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
– kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;
Przedszkolowo.pl logo