Grupa I - Żabki

Wychowawca: Klaudia Szulc
Tematy kompleksowe:
1. „Książka – mój przyjaciel”,
2. „Baśnie, bajki, legendy”,
3. „Rodzina razem się trzyma”,
4. „Ja i moi bliscy”.
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
rozwijanie zainteresowania bajkami;
używanie nazewnictwa związanego z postaciami bajkowymi;
rozumienie, że świat fikcji nie jest tożsamy ze światem realnym;
poznanie zawodu logopedy;
rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę;
wzbudzanie zainteresowania książkami;
rozwijanie koncentracji słuchowej; wyrabianie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał;
wyzwalanie energii grupowej, spontaniczności i nauka współdziałania;
umiejętność łączenia elementów w celu tworzenia praktycznych rzeczy;
wykonanie zakładek do książek;
poznanie biblioteki i zasad zachowania się w niej;
rozwijanie postawy odpowiedzialności za książki;
dostarczanie właściwych wzorów zachowania się w miejscach publicznych;
przybliżenie literatury dziecięcej; odczuwanie radości z obcowania ze światem literatury;
rozwijanie umiejętności wcielania się w role;
utrwalanie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych;
ćwiczenie umiejętności zapamiętywania;
wdrażanie do skupiania się na wykonywanych czynnościach;
rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem; aktywne słuchanie muzyki;
poznanie zasad zachowania się w księgarni;
rozwijanie umiejętności dostrzegania charakterystycznych cech wybranych budowli;
umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny;
odczuwanie więzi z członkami rodziny;
kulturalne wyrażanie siebie w kontaktach z rodziną;
ćwiczenie umiejętności wyrażania radości w mowie;
nauka kulturalnego zwracania się do członków rodziny;
nazywanie i przeliczanie części ciała; ćwiczenie umiejętności odzwierciedlania liczby elementów ciała;
przygotowanie prezentu według instrukcji słownej;
tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną; umiejętność przeżywania bliskości;
kształtowanie kultury współżycia;
powtórzenie i utrwalenie nazw dni tygodnia;
ćwiczenie wyrażania myśli w formie prostego zdania;
poznanie i ćwiczenie zasad prowadzenia rozmowy;
definiowanie i dzielenie elementów na zbiory; utrwalanie pojęcia zbiór;
kształtowanie umiejętności zachowywania umiaru w spożywaniu słodyczy;
rytmiczne recytowanie słów;
wyrażanie uczuć w różnych formach plastycznych;
zachęcanie do stosowania słów i zwrotów w języku angielskim mających znaczenie dla danej zabawy.
Przedszkolowo.pl logo