Dokumenty

STATUT
PODSTAWA PROGRAMOWA


KONCEPCJA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCA ZDROWIE
NA LATA 2015-2018I. Wprowadzenie .
Co dla Ciebie oznacza przedszkole promujące zdrowie?
Według Światowej Organizacji Zdrowia : „zdrowie to nie tylko brak choroby
lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego,
psychicznego i społecznego”.
1. Cztery wymiary zdrowia:
• Zdrowie fizyczne - prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich
jego układów i narządów;
• Zdrowie psychiczne - a w jego obrębie zdrowe:
* umysłowe - zdolność do jasnego, logicznego, myślenia,
*emocjonalne - zdolność do rozpoznawania uczuć i wyrażania ich w
odpowiedni sposób; umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciami, depresją,
lękiem;

Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom
zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawę.
• Zdrowie społeczne – zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z
innymi ludźmi oraz pełnienia ról społecznych;
• Zdrowie duchowe - u niektórych ludzi jest związane z wierzeniami i
praktykami religijnymi, u innych dotyczy ich osobistego „credo”, zasad,
zachowań i sposobów utrzymywania wewnętrznego spokoju.
We współczesnej koncepcji filozofii zdrowia, podkreśla się także, że zdrowie
jest:
• Wartością, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje
aspiracje i potrzebę satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie z
nim;
• Zasobem, (bogactwem) dla społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój
społeczny
i ekonomiczny; tylko zdrowie społeczeństwo może tworzyć
dobra materialne i kulturalne, rozwijać się osiągać odpowiedni poziom
jakości życia;
• Środkiem, do codziennego życia umożliwiającym lepszą jakość.
2. Promocja zdrowia
PROMOCJA ZDROWIA JEST TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY LUDZIOM ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD SWOIM ZDROWIEM ORAZ JEGO POPRAWĘ.

• Proces – jest to seria działań i zmian, zwykle długotrwałych, pozostających
ze sobą w związku przyczynowym, które mogą podejmować ludzie dla
poprawy swego samopoczucia i zdrowia;
• Ludzie – w procesie tym uczestniczą jednostki, grupy, społeczności lokalne
i całe społeczeństwo uznając, że sami ponoszą odpowiedzialność za zdrowie
własne i innych;
• Kontrola – wgląd we własne zdrowie i troska o nie, tzn.:
- uświadomienie sobie i określenie własnych problemów zdrowotnych;
- rozbudzenie potrzeby ich rozwiązania;
- odkrycie własnych możliwości ich rozwiązania;
- podjęcie decyzji;
- działania dla poprawy zdrowia.


Promocję zdrowia określa się także, jako
sztukę interwencji w systemy społeczne i zachęcanie ich, aby rozwijały się w
kierunku zdrowych środowisk.

3. Ważne aspekty koncepcji promocji zdrowia
• Koncentracja na zdrowiu i jego potęgowaniu; większy potencjał zdrowia
to środek do poprawy jakości życia, czyli:
- sprawnego funkcjonowania, do późnej starości
- większej wydajności pracy i zarobków;
- satysfakcji z życia.
• Nadrzędny cel: kształtowanie stylu życia i środowiska sprzyjającego
zdrowiu.
• Niezbędne jest uświadomienie ludziom, że oni sami:
- podejmują decyzje, wybory w sprawie swego zdrowia a także stylu
życia;
- ponoszą odpowiedzialność za zdrowie własne, a także innych ludzi w
swoim otoczeniu.
• Politycy oraz zarządzający na różnych poziomach i we wszystkich
organizacjach powinni zdawać sobie sprawę, że ich obowiązkiem jest
tworzenie warunków, w których „zdrowe wybory będą dla ludzi
łatwiejszymi wyborami”.

II. Edukacja a zdrowie
1. Edukacja zdrowotna – jest to proces, w którym dzieci nabywają umiejętności
dbania o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. Jest podstawowym prawem,
powinna być obecna na co dzień w ich życiu i doświadczeniach przez całe życie.
Upowszechnianie wiedzy o właściwych zachowaniach zdrowotnych jest istotne,
lecz ważniejsze wydaje się i kształtowania zdrowego stylu już od najmłodszych
lat życia człowieka.
W nowoczesnym podejściu do edukacji zdrowotnej zwłaszcza dzięki rozwojowi
nauk medycznych, przeniesiono akcenty ze zdrowia negatywnego, rozumianego
jako choroby i zagrożenia, na zdrowie pozytywne ujmowane jako potencjał
zdrowotny, jakość życia, samorealizacja oraz zdolność do aktywnego i twórczego
działania. Edukacja zdrowotna to proces wzajemnie ze sobą powiązanych
elementów, w którego zakres wchodzi
- wiedza o zdrowiu związana z funkcjonowaniem własnego organizmu;
- umiejętność zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- wiedza i umiejętności związane z korzystaniem z opieki zdrowotnej;
- wiedza o czynnikach środowiskowych, społecznych i politycznych wpływających
na zdrowie.

Celem edukacji w przedszkolu
• jest ukazanie dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym
dysponują
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, wyposażenie ich
w wiedzę i umiejętności,
• kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków.
Aktywność ruchowa
Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje treści edukacji zdrowotnej nie tylko na
zajęciach, ale przede wszystkim w czasie zabaw, gier, spacerów i wycieczek. Na
ogólny rozwój dziecka wpływa wiele czynników : czynniki genetyczne,
środowiskowe, styl życia, aktywność własna. Największy wpływ na rozwój dziecka
mają warunki, w jakich ono żyje. Niestety, nie zawsze one sprzyjają zdrowemu,
prawidłowemu rozwojowi dziecka. obecne warunki skłaniają do ograniczania ruchu.
Mała aktywność ruchowa powoduje, że mięśnie stają się słabsze. Układ krążenia
i oddychania staje się mnie wydolny. Organizm dziecka staje się mniej podatny na
niekorzystne zmiany. Musimy pamiętać, że ruch jest podstawowym bodźcem
rozwojowym. Ruch jest przejawem życia. Okres wczesnego dzieciństwa jest
szczególnie kształcący dla rozwoju motorycznego dziecka. dlatego troska
o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka jest działaniem na rzecz szeroko pojętego
zdrowia dziecka – zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Ruch jest
środowiskiem do eksperymentowania i poznawania świata, ułatwia zdobywanie
doświadczeń praktycznych. Ruch jest wtedy skuteczny, gdy się go odpowiednio
dawkuje, a jego częstotliwość i intensywność jest adekwatna do predyspozycji
i możliwości organizmu dziecka na danym etapie. Aktywność ruchowa służy między
innymi wytworzeniu u dzieci przyzwyczajenia do uprawiania gimnastyki, czynnego
wypoczynku, rekreacji. Ważne jest zapobieganie wadom postawy w tym wieku.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę w życiu dziecka, w jego usamodzielnianiu
i uniezależnianiu się od osób dorosłych. Dziecko musi nauczyć się radzić sobie
w sytuacjach zagrożenia, a także przewidywać takie sytuacje.

Higiena
Higiena w edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym rozpatrywana jest
głównie w kontekście wpływu najbliższego środowiska na dziecko. Treści
dotyczące higieny odnoszą się do troski o własne ciało, poznawanie podstawowych
zasad racjonalnego odżywiania i aktualnych zagrożeń dla zdrowia oraz
przestrzeganie zasad higieny osobistej i najbliższego otoczenia. Lekceważenie
podstawowych zasad higieny może być przyczyną wielu chorób. Wdrażanie
w przedszkolach programów profilaktyki próchnicy zębów pozwala wdrażać dzieci
do systematycznego mycia zębów, codziennego dbania o higienę jamy ustnej.

Żywienie
Wywiera decydujący wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, jego zdrowie,
sprawność fizyczną, i umysłową. Nieprawidłowe żywienie może spowodować
zaburzenia we wzrastaniu i dojrzewaniu, może być przyczyną mniejszej
sprawności fizycznej oraz powstawania niektórych chorób. Prawidłowe żywienie
polega na dostarczaniu dziecku pożywienia, które:
- zawiera białko, węglowodany, tłuszcze, witaminy, sole mineralne i inne we
właściwych ilościach i wzajemnie odpowiednich proporcjach;
- zawiera produkty spożywcze ze wszystkich grup;
- rozłożone jest w sposób właściwy na posiłki sporządzone ze zdrowych
produktów, podawane o określonych porach dnia;
- spełnia wymagania sanitarno – higieniczne tzn. pozbawione jest zanieczyszczeń,
drobnoustrojów i substancji toksycznych.
Przy planowaniu posiłków dla dzieci powinny obowiązywać następujące zalecenia:
- w każdym posiłku powinno się podawać przynajmniej jeden produkt białkowy
- nie należy podawać tych samych potraw zbyt często, należy przyzwyczajać
dziecko do potraw nowych
- ważne jest przestrzeganie stałych godzin posiłków.
W edukacji zdrowotnej obecności środków dydaktycznych sprzyjają takie
cechy dzieci, jak skłonność do naśladowania, identyfikowanie się z bohaterami
literackimi – wrażliwość emocjonalna, ciekawość świata. Oddziaływanie utworów
literackich, piosenek, ilustracji o treściach dotyczących higieny, aktywności
ruchowej wzbogaca i poszerza wiedzę oraz osobiste doświadczenia dziecka,
ułatwia zrozumienie, a także zaakceptowanie przekazywanych rad, zakazów
i nakazów związanych z troską o zdrowie. W doborze materiału z edukacji
zdrowotnej nauczyciel powinien koncentrować się na profilaktyce prozdrowotnej
i, na utrwalaniu prawidłowych przyzwyczajeń oraz nawyków higieniczno –
kulturalnych związanych z czynnością oraz higieną życia codziennego, a także na
przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa własnego i innych. Należy pozostawić
dzieciom dużą swobodę działania, nie ograniczać ich inwencji, zachęcać do
wykorzystywania okazji edukacyjnych, które w sposób naturalny kształtować
będą u nich właściwe umiejętności przyzwyczajenia i nawyki prozdrowotne
.profilaktyka zdrowia powinna być przestrzegana jako rozumienie znaczenia
zdrowia w życiu człowieka oraz dbałość o własne zdrowie.

2. Realizacja założeń z podstawy programowej
Przedszkole realizuje edukację zdrowotną zgodną z podstawą programową
w następujących obszarach:
Kształtowanieczynnościsamoobsługowych,nawykówhigienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby,
2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu
i sprząta po sobie,
3) samodzielnie korzysta z toalety,
4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich
na zgubienie lub kradzież;
5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego
żywienia; dostrzega związek pomiędzy chorobą, a leczeniem, poddaje się
leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
2) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli
jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
3) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie
przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać
pomoc, umie o nią poprosić;
2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze
środków transportu;
3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków
chemicznych (np. środków czystości);
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w domu
i w przedszkolu ; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić,
a gdzie nie.
3) Działania innowacyjne podjęte przez przedszkole.
1) jak najczęstsze przebywanie na świeżym powietrzu,
2) zabawy gimnastyczne z przyborami na świeżym powietrzu minimum dwa
razy w tygodniu,
3) taniec jako jedna z ciekawszych form aktywności dla dziecka w okresie
przedszkolnym,
4) wprowadzanie od roku szkolnego 2013 „zdrowych urodzin” polegających na
zjadaniu owoców i warzyw,
5) prawidłowa postawa ciała podczas różnych aktywności w przedszkolu,
6) zapobieganie nadmiernemu hałasowi podkreślanie wagi odpoczynku
i relaksacji dla zdrowia przedszkolaków,
7) podnoszenie poziomu wiedzy na temat zdrowia,
8) rozbudzanie zainteresowań zdrowym stylem życia w całej społeczności
przedszkolnej,
9) tworzenie dużej liczby sytuacji, które sprzyjają profilaktyce
prozdrowotnej: warsztaty, zajęcia sportowe
10) wdrażanie nawyków i zachowań sprzyjających zdrowiu,
11) podnoszenie wiedzy na temat czynników sprzyjających zdrowiu,
12) konkursy, zgaduj zgadule i zagadki,
13) zachęcanie do różnych akcji i przedsięwzięć o charakterze zdrowotnym,
warsztaty kulinarne cyklicznie raz w miesiącu,
14) zebrania z psychologiem i pedagogiem których tematami, były aspekty
zdrowia przedszkolaka,
15) warsztaty kulinarne z rodzicami,
16) ruch i zabawy w formie warsztatowej dla rodziców i dzieci,
17) spotkania z przedstawicielami opieki medycznej: ratownik medyczny,
stomatolog,

III. Struktura przedszkola
Nasze przedszkoleW Przedszkolu Publicznym w Sulmierzycach są 4 dziecięce grupy.
I grupa - Żabki- uczęszczają do niej dzieci 3,4-letnie, grupa II – Tygryski - dzieci 6-letnie, III grupa – Misie – są to dzieci 5,6-letnie, natomiast grupa IV- Motylki - dzieci 4,5-letnie.
Przedszkole w Sulmierzycach czynne jest w godzinach od 7.00 do 16.00. Przedszkolakom, w trakcie ich pobytu w placówce zapewniona jest kompleksowa opieka opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna. Dzieci uczestniczą w zajęciach przedszkolnych realizowanego w ramach przyjętego planu pracy. W trzech oddziałach II,III,IV realizowany jest ten sam program w celu przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole. Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Nauczycielki posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Przedszkole prowadzi też zajęcia wyrównawcze dla tych dzieci, które potrzebują dodatkowej opieki pedagogicznej, oraz zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadą wymowy. Nasze przedszkole jako jedno z niewielu zapewnia dzieciom bezpłatny udział w zajęciach dodatkowych tj. rytmika i j. angielski .


2. Misja i wizja przedszkola
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka organizując działalność dydaktyczną w
oparciu o jego aktywność, możliwości, potrzeby i doświadczenia. Rozwijamy
postawy i przekonania prozdrowotne i proekologiczne.

Wizja przedszkola
• Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla
dzieci, jak i dla rodziców.
• W przedszkolu promowany jest zdrowy styl życia, zachowania
proekologiczne oraz aktywne postawy wobec własnego zdrowia.
• Dzieci wdrażane są do samodzielności w sferze intelektualne, fizycznej,
społeczno -emocjonalnej i artystycznej.
• Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, którzy współdecydują i
uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz przedszkola.
• Jakość pracy przedszkola jest systematycznie ponoszona poprzezdoskonalenie kadry i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w pracy z
dziećmi.
• Działania edukacyjne przedszkola umożliwiają osiągnięcie sukcesu w szkole.
• Przedszkole jest rozpoznawalne w środowisku ze względu na wysoką jakośćedukacji i ciekawą ofertę dla dzieci.

3. Programy i metody pracy wspierające edukację zdrowotną
Praca dydaktyczno – wychowawcza planowana jest zgodnie z Podstawą
Programową Wychowania Przedszkolnego. Ponadto w przedszkolu realizowane są
następujące programy:
• Program Wychowania Przedszkolnego „Razem w przedszkolu” ,I. Broda
• Program Wychowania Przedszkolnego ”Od przedszkolaka do pierwszaka”, I. Broda

W promocji zdrowia stawiamy na nowoczesne metody aktywizujące dzieci dopodejmowania własnych działań. Szczególną uwagę przywiązujemy do metod wspomagających aktywność zdrowotną dzieci jak:
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne– wspomagapsychoruchowy rozwój dzieci, koryguje zaburzenia.
• Gimnastyka rytmiczna Kniessów – gimnastyka twórcza przy muzyce.
• Gimnastyka ekspresyjna Labana - jej istotą jest improwizacja ruchowa.

Wiązanie ruchu z muzyką.

• Metoda C.Orffa - przenikanie się ruchu, muzyki i żywego słowa.
• Metodę opowieści ruchowej – odtwarzanie ruchem opowiadania nauczyciela.
• Metodę zabawowo – naśladowczą - naśladowanie ruchem osób, czynności.
• Współzawodnictwo jako doping do intensywniejszego wysiłku.
• Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.
• Pedagogika zabawy - stosowana we wszystkich rodzajach zajęć – umożliwia
• rozwijanie aktywności i zaangażowania się dzieci we wspólne działanie.
• Inne techniki twórczego myślenia - burza mózgów, język ciała, lista
• atrybutów, przekształcenia, analogie.
• Kinezjologia edukacyjna Dennisona – gimnastyka mózgu, wspomaganiedzieci z trudnościami w uczeniu się.
• Metody czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dowykonania, ćwiczeń, kierowania własna działalnością dziecka.
• Metody percepcyjne: obserwacji i pokazu, przykładu nauczyciela,udostępnienia sztuki.
• Metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje,uczenie dzieci wierszy, tekstów piosenek, sposoby społecznegoporozumienia, metody żywego słowa.


4. Dzieci w przedszkolu. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5do 5 w związku z obniżeniem wieku szkolnego. Pod względem rozwojupsycho- fizycznego , motorycznego i społecznego zespół ten jest bardzozróżnicowany. We wszystkich działaniach związanych z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną uwzględniamy potrzeby i możliwości danej grupy.
Wiemy, iż zachowania zdrowotne dzieci oraz tryb ich życia zależą od osóbdorosłych z najbliższego środowiska. W tym wieku zakres możliwości dokonywania przez dziecko samodzielnych wyborów w zakresie żywienia ,zdrowia, aktywności fizycznej jest niewielki. To my dorośli, rodzice,nauczyciele podejmujemy świadome działania i jesteśmy
niekwestionowanym autorytetem dla dzieci. Reguły i zasady , któreustalamy są przez dzieci przyjmowane . Dzieci są aktywnymi uczestnikamidziałań , pytamy je o zdanie i opinię, powierzamy im proste zadania,zachęcamy do generowania pomysłów, zachęcamy do współpracy
rówieśnikami i dorosłymi, stwarzamy możliwości odnoszenia sukcesów.
5. Środowisko rodzinne.
Rodzice i nauczyciele stanowią w wiekuprzedszkolnym niekwestionowany autorytet. Reguły i zasady przez nichustalana są bezdyskusyjnie przez dzieci przyjmowane , co pozytywniekoreluje z edukacją zdrowotną. Rodzice są naszymi partnerami.Przedszkole stanowi dla nich formę wsparcia w rozwoju kompetencjiwychowawczych , w propagowaniu zdrowego stylu życia, utrzymaniu i poprawie zdrowia oraz ustalaniu kierunków działań w ramach promocji
zdrowia i profilaktyki zaburzeń. Zakładamy, iż wzajemna współpracasprzyja dobremu samopoczuciu i przekłada się na sukces edukacyjnydziecka. Ważnym naszym zadaniem jest też współpraca z dziadkamidzieci, którzy wspierają rodziców w opiece nad dzieckiem. Dziadkowie
odgrywają bardzo dużą rolę w życiu i wychowaniu dziecka .
6. Instytucje wspierające działania w zakresie promocji zdrowia
Przedszkole jako siedlisko, w którym podejmowane są wszystkie zadania w zakresie promocji zdrowia szeroko współpracuje z zewnętrznymiinstytucjami. Instytucje te w swoich założeniach sprzyjają działaniom w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Przedszkole korzysta z ich
zasobów, aby jak najlepiej oferować swoje usługi oraz poszukiwaćróżnorodnych form działań dla budowania świadomości zdrowego stylużycia całej społeczności przedszkolnej. Są to:
• Zespół Szkół Publicznych w Sulmierzycach Szkoła,
• Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krotoszynie,
• Piekarnia „Wieczorek”,
• Orlik w Sulmierzycach
• Leśniczówka
• Oczyszczalnia ścieków w Sulmierzycach
• Urząd Miasta w Sulmierzycach
• Ośrodek Zdrowia w Sulmierzycach
• Związek Międzygminny „Eko siódemka”
• Gospodarstwa rolne
• SDK w Sulmierzycach
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach
7. Standardy przedszkola promującego zdrowie
1. Przedszkole promujące zdrowie pomaga całej społeczności zrozumieć i zaakceptować czynniki warunkujące zdrowie.
2. Realizuje zadania określone w podstawie programowej.
3. Podejmuje innowacyjne działania, aby ukazywać „wartości pomagać w ichwyborze, aby nasze dzieci ostatecznie mogły je same wybrać.”
4. Pomaga pracownikom i rodzicom zrozumieć i zastosować w praktycekoncepcje promocji zdrowia.
5. Zapewnia wysoką jakość edukacji zdrowotnej.
6. Tworzy atmosferę wzajemnej współpracy, zaufania , empatii i szacunku.
7. Zapewnia dzieciom zdrowe żywienie i odpowiednią aktywność ruchową.
8. Stwarza możliwości twórczej aktywności dzieci.
9. Dba o kształtowanie nawyków higieniczno- zdrowotnych.
10. Dba o bezpieczeństwo dzieci oraz pomaga unikać zagrożeń.
11. Rozwija umiejętności społeczne dzieci.
12. Buduje partnerskie relacje z rodzicami poprzez włącznie ich do projektu,oferowania różnych form współpracy
13. Zachęca do współpracy szerokie grono sprzymierzeńców; rodzice,dziadkowie, instytucje oświatowe,
14. Przedszkole dąży , aby wszystkie dzieci posiadały wiedzę o zdrowiu i aktywnie uczestniczyły w działaniach i projektach w zakresie koncepcji.
2. Sylwetka absolwenta
Absolwent Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:
• wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
• wykazuje umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia,
• przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,
• jest samodzielny, aktywny, kreatywny i ambitny,
• rozumie świat i wartości w nim nagromadzone,
• dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną,
• zna zasady bezpieczeństwa, zabawy i higieny,
• zna potrzebę szanowania przyrody i środowiska,
• nie obawia się wyrażać swoje uczucia,
• umie współpracować w zespole,
• cieszy się z własnych osiągnięć i odczuwa satysfakcję,
VIII. UWAGI O REALIZACJI I ELEMENTY SKŁADOWE KONCEPCJI
1. Koncepcja realizowana będzie w Przedszkolu w okresie od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2018 roku.
2. Koncepcja jest dokumentem otwartym i może być modyfikowana
3. Cele i założenia Koncepcji są spójne ze Statutem Przedszkola, zatwierdzonym programem wychowania przedszkolnego, Programem wychowawczym przedszkola.
4. Koncepcje zatwierdza do realizacji rada pedagogiczna.
5. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola i rady rodziców.
6. Elementy składowe Koncepcji
• Roczny plan pracy przedszkola na rok szkolny 2015/2016
• Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
7. Wnioski wynikające z realizacji celów i zadań zawartych w Koncepcji dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej po każdym półroczu.
8. Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW

Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117,poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 )


ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach przy współpracy z Radą Rodziców.
2. Przedszkole w swej działalności jest jednostka inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:
• wycieczki przedmiotowe
• wycieczki krajoznawczo-turystyczne
• imprezy krajoznawczo-turystyczne
1. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
2. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym:
• wiek uczestników
• zainteresowania i potrzeby przedszkolaków
• sprawność fizyczna ,stan zdrowia
• stopień przygotowania do pokonywania trudności
• ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne
1. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:
• spacery
• krótkie wycieczki
• wycieczki krajoznawczo-turystyczne
6. Harmonogram wycieczek na dany rok szkolny stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
1. Uczestnicy wycieczek to:
• dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej
zależności od charakteru wycieczki lub spaceru
• opiekunowie( wg obowiązujących przepisów)-w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieka jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.
1. Wycieczki mogą być finansowane ze środków:
-pochodzących od rodziców uczniów biorących udział w wycieczce;
-ze środków przekazanych przez radę rodziców;
-ze środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.
2. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.
3. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole ,liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki ,którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz oświadczenia w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka ,podpisana przez każdego opiekuna wycieczki.
4. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).
5. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Organizując spacery i wycieczki:
• zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru ,bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome
• nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego
• przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki
• przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo ,współdziałanie i przyjemny nastrój
• dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych
• zapewniamy pełne bezpieczeństwo ,a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody
• zapewniamy właściwą organizację ,tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne
1. Dokumentacja wycieczki zawiera:
kartę wycieczki
listę uczestników
pisemne zgody rodziców
dowód ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
rozliczenie finansowe.
14. Zgodę na wycieczkę wydaje i podpisuje kartę wycieczki (co najmniej na tydzień przed jej rozpoczęciem) dyrektor .

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.
2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola ,posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.
3. Gromadzi dokumentacje wycieczki (karta wycieczki ,lista uczestników ,oświadczenia opiekunów wycieczki ).


ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

1. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
2. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
3. Określa zadania opiekuna dotyczące programu , zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
4. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
5. Do obowiązków organizatora należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności przedszkolaków. Służy temu min. uzyskanie zgody na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce. W przypadku ewentualnych schorzeń dziecka wymagających stałego podawania leku opiekunem dziecka jest bezpośrednio rodzic dziecka.
6. Przedszkolaki niepełnosprawne mogą brać udział w wycieczkach , jeśli nie mają przeciwwskazań zdrowotnych oraz ich opiekunem na wycieczce jest rodzic lub dodatkowo przydzielona osoba pełniąca rolę opiekuna.
7. Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników
8. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
podsumowuje, ocenia i rozlicza wycieczkę.
9. Przedstawia rozliczenie rodzicom na najbliższym spotkaniu z rodzicami.
10. Zostawia w kancelarii przedszkola:
1. kserokopię karty wycieczki,
2. kserokopię regulaminu wycieczki,
3. pisemne zgody rodziców,
4. listę uczestników wycieczki
1. Zabiera ze sobą:
5. kartę wycieczki,
6. regulamin wycieczki,
7. preliminarz finansowy wycieczki,
8. dowód ubezpieczenia uczestników wycieczki, (nr zbiorczej polisy ubezpieczeniowej lub polisę indywidualną gdy uczestnik wycieczki nie jest ubezpieczony w przedszkolu),
9. umowę pisemną z przewoźnikiem lub potwierdzenie wynajmu przewoźnika
10. listę uczestników wycieczki


ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
5. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
6. Wykonuje tez inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.


ZADANIA DZIECI - UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.
2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.
4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych.
6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK I SPACERÓW

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik oraz opiekunowie grup. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki.
2. Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest plac przedszkola. Przedszkolaki udają się do domów wyłącznie pod opieką rodziców.
3. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.
4. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy ,śnieżycy i gołoledzi.
5. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.
6. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nieuregulowanie niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Przedszkola oraz innych przepisów wyższego rzędu.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Harmonogram wycieczki
2. Karta wycieczki
3. Zgoda rodzica lub opiekuna.
4. Lista uczestników wycieczki


Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn.15.10.2010 r, a traci moc dotychczas obowiązujący.

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka......................
...............................................................w organizowanej przez przedszkole wycieczce do............................................................................ która odbędzie się w dniach...................................................
Jednocześnie oświadczam , że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego typu imprezie. Zobowiązuje się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki a domem oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem w wycieczce.

…................................................... …........................................................
podpis matki podpis ojca


RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach z siedzibą przy ul. Klonowicza 17, zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod.przedszkole@onet.pl
Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć wychowanków, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Placówki i działań dydaktyczno-wychowawczych. W związku z wyrażoną zgodą na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) na:
a) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, grupy oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Placówki, witrynach w siedzibie Placówki
b) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki, a w przypadku imprez kulturalno-sportowych, wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora przez czas trwania wydarzenia.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku na oficjalnej stronie www Placówki. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.


Przedszkolowo.pl logo